Trestní zákoník - logo

Trestní zákoník je platná právní norma trestního práva hmotného. Nový trestní zákoník nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010 a současně byl zrušen dřívější československý trestní zákon. V platnosti je také kodex trestního práva procesního trestní řád, který upravuje normy trestního řízení a zejména vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů, také stanoví práva a povinnosti osoby, proti které se řízení vede, a dalších osob zúčastněných na řízení.

Trestní zákoník

  Obsah  
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I.   Obecná část  
  Hlava 1   Působnost trestních zákonů  
  Díl 1 § 1 Žádný trestný čin bez zákona  
  Díl 2 § 2 - 3 Časová působnost  
  Díl 3 § 4 - 11 Místní působnost  
  Hlava 2   Trestní odpovědnost  
  Díl 1 § 12 - 14 Základy trestní odpovědnosti  
  Díl 2 § 15 - 19 Zavinění  
  Díl 3 § 20 - 21 Příprava a pokus trestného činu  
  Díl 4 § 22 - 27 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu  
  Hlava 3 § 28 - 32 Okolnosti vylučující protiprávnost činu  
  Hlava 4   Zánik trestní odpovědnosti  
  Díl 1 § 33 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí  
  Díl 2 § 34 - 35 Promlčení trestní odpovědnosti  
  Hlava 5   Trestní sankce  
  Díl 1 § 36 - 38 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání  
  Díl 2 § 39 - 95 Tresty  
  Díl 3 § 96 - 104 Ochranná opatření  
  Hlava 6 § 105 - 106 Zahlazení odsouzení  
  Hlava 7 § 107 - 109 Zvláštní ustanovení o některých pachatelích  
  Hlava 8 § 110 - 139 Výkladová ustanovení  
  Část II.   Zvláštní část  
  Hlava 1   Trestné činy proti životu a zdraví  
  Díl 1 § 140 - 144 Trestné činy proti životu  
  Díl 2 § 145 - 148 Trestné činy proti zdraví  
  Díl 3 § 149 - 158 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví  
  Díl 4 § 159 - 163 Trestné činy proti těhotenství ženy  
  Díl 5 § 164 - 167 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem  
  Hlava 2   Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  
  Díl 1 § 168 - 179 Trestné činy proti svobodě  
  Díl 2 § 180 - 184 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  
  Hlava 3 § 185 - 193 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti  
  Hlava 4 § 194 - 204 Trestné činy proti rodině a dětem  
  Hlava 5 § 205 - 232 Trestné činy proti majetku  
  Hlava 6   Trestné činy hospodářské  
  Díl 1 § 233 - 239 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům  
  Díl 2 § 240 - 247 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové  
  Díl 3 § 248 - 267 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou  
  Díl 4 § 268 - 271 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu  
  Hlava 7   Trestné činy obecně nebezpečné  
  Díl 1 § 272 - 289 Trestné činy obecně ohrožující  
  Díl 2 § 290 - 292 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu  
  Hlava 8 § 293 - § 308 Trestné činy proti životnímu prostředí  
  Hlava 9   Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci  
  Díl 1 § 309 - 315 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace  
  Díl 2 § 316 - 318 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace  
  Díl 3 § 319 - 322 Trestné činy proti obraně státu  
  Hlava 10   Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  
  Díl 1 § 323 - 328 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby  
  Díl 2 § 329 - 330 Trestné činy úředních osob  
  Díl 3 § 331 - 334 Úplatkářství  
  Díl 4 § 335 - 351 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci  
  Díl 5 § 352 - 356 Trestné činy narušující soužití lidí  
  Díl 6 § 357 - 360 Jiná rušení veřejného pořádku  
  Díl 7 § 361 - 363 Organizovaná zločinecká skupina  
  Díl 8 § 364 - 368 Některé další formy trestné součinnosti  
  Hlava 11 § 369 - 374 Trestné činy proti branné povinnosti  
  Hlava 12   Trestné činy vojenské  
  Díl 1 § 375 - 383 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti  
  Díl 2 § 384 - 387 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu  
  Díl 3 § 388 - 391 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby  
  Díl 4 § 392 - 397 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil  
  Díl 5 § 398 - 399 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů  
  Hlava 13   Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy  
  Díl 1 § 400 - 405 Trestné činy proti lidskosti  
  Díl 2 § 406 - 417 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy  
  Díl 3 § 418 Společné ustanovení  
  Část III. § 419 - 421 Přechodná a závěrečná ustanovení  


Vybrané paragrafy:

Textová verze trestního zákoníku je ke stažení tady: trestni-zakonik-textova-verze.txt

Na TrestniZakonik.cz připravujeme seznam advokátů. Hodnocení právníků, soudců. Texty o advokacii, články právníků + právní poradnu. Za tímto účelem hledáme aktivní spolupracovníky.

Souvislosti:

Pokud chcete podpořit tyto stránky vložte následující kód na váš blog nebo web:
<a href="http://trestnizakonik.cz" title="Trestní zákoník" >TrestniZakonik.cz</a>

TrestniZakonik.cz - kontakt na webmastera